zasady

Zásady ochrany osobních údajů

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů
Tato práva jsou platná jak pro klienty kanceláře, tak pro uchazeče o zaměstnání.

Na základě žádosti, kterou nám můžete zaslat e-mailem na adresu: info@radapartner.cz a/nebo písemně na adresu:Na Pankráci 322/26, 140 00 Praha 4, můžete uplatňovat Vaše práva plynoucí z Nařízení (specifikovaná níže).

Pro účely Vaší identifikace a ověření totožnosti v žádosti uveďte alespoň Vaše jméno, příjmení, telefon a email. Naše advokátní kancelář je oprávněna – dle zhodnocení rizika újmy, která by hrozila v případě nesprávné identifikace – ověřit si Vaši totožnost jiným způsobem, např. zasláním kontrolního e-mailu/SMS s žádostí o odpověď na e-mailovou adresu/telefonní číslo poskytnuté v žádosti, či výzvou k doložení dalších informací o Vaší osobě.

Na Vaši žádost, v níž uplatníte (některá) svá práva uvedená níže, Vás budeme informovat o přijatých opatřeních anebo o důvodech, proč Vaší žádosti nemůžeme vyhovět, a to nejpozději do jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti. Lhůta pro vyřízení žádosti může být prodloužena, zejména, je-li vyřízení Vaší žádosti složitější či obrátí-li se na nás s žádostmi větší množství fyzických osob, o další dva měsíce – o tom Vás samozřejmě včas informujeme.

Veškerá sdělení a vyjádření jsou advokátní kanceláří poskytována bezúplatně. Pokud by však žádost byla zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména by se opakovala, je advokátní kancelář oprávněna si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací (náklady kopírování, užití poštovních služeb apod.).

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud je toto zpracování prováděno pro účely oprávněných zájmů (např. v souvislosti se zasíláním informačních newslettterů či jiných obchodních sdělení Advokátní kanceláří) nebo pro účely provádění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo na sdělení, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány a pokud ano, máte právo na přístup k osobním údajům a k informacím o: účelu zpracování, kategorii dotčených osobních údajů, příjemcích, době uchování osobních údajů, o Vašich právech ve vztahu ke zpracování osobních údajů, o možnosti podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, o zdroji osobních údajů, pokud nepochází od Vás a o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování a dále o vhodných zárukách v případě poskytnutí osobních údajů do třetí země. Klient má právo na poskytnutí kopie osobních údajů; poskytnutím kopie nesmí být nepříznivě dotčena práva třetích osob.

Právo na opravu

Naším zájmem je zpracovávat pouze přesné a aktuální osobní údaje. Pokud zjistíte, že některé zpracovávané osobní údaje neodpovídají skutečnosti nebo jsou neúplné, upozorněte nás na to. Máte právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů.

Právo na výmaz

Máte právo na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, pokud jsou pro to splněny podmínky dle Nařízení. Zejména musí být osobní údaje vymazány, pokud nejsou pro účel(y), pro který/é byly shromážděny či zpracovávány nadále potřebné, nebo pokud výmaz ukládá právo Unie nebo ČR.

Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v Nařízení máte právo na omezení zpracování osobních údajů, které se Vás týkají. Toto právo můžete uplatnit například, pokud popíráte přesnost osobních údajů (na dobu potřebnou k ověření přesnosti) či v případě, kdy naše kancelář již Vaše osobní údaje nepotřebuje, ale Vy je naopak potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na přenositelnost

Pokud si přejete, aby naše kancelář poskytla Vaše osobní údaje jinému správci, resp. jiné společnosti, předáme Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, Vámi určenému subjektu, pokud nám v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky.

Právo podat podnět či stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů

Máte právo se svým podnětem nebo stížností kdykoliv obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č. 234 665 111, email: posta@uoou.cz, který je dozorovým orgánem v oblasti ochrany osobních údajů.

Máte dotaz ?

Pole s * jsou nepovinná.
Kontaktní informace
Na Příkopě 988/31, Praha 1
+420 224 810 090
Údaje o společnosti:
Na Pankráci 322/26
140 00 Praha 4
IČO: 24195855
Zápis v obchodním rejstříku: sp. zn. C 187629 vedená u Městského soudu v Praze
+420 224 810 090
i.rada@radapartner.cz

Členství v:

logo

© 2023 Rada & Partner advokátní kancelář, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Designed by

CREATIVE GUERILLA

LI

© 2023 Rada & Partner advokátní kancelář, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Designed by

CREATIVE GUERILLA