sluzby

Služby

Korporátní právo

Korporátní právo/M&A

Závazkové právo služby

Závazkové právo

Zdravotnické právo služby

Zdravotnické právo

Farmaceutické právo služby

Dopravní právo
Pomůžeme Vám s každodenním chodem Vaší společnosti. Zajistíme jak plnění povinností spojených se správou společnosti tak, abyste se mohli plně soustředit na vlastní podnikání, tak i právní poradenství ve specifických a složitějších případech, které s sebou život obchodní společnosti přináší.
Pokud stojíte před fúzí, či potřebujete například založit společnost, připravit nebo aktualizovat zakladatelské dokumenty, změnit výši základního kapitálu, připravit smlouvu o výkonu funkce nebo čelíte sporům uvnitř společnosti, obraťte se na nás.
Kontaktní osoba:

JUDr. Ivan Rada, Ph.D.

Kde jsme uspěli:
Pro našeho dlouhodobého klienta jsme realizovali transakci, v jejímž rámci klient formou share dealu nabyl park větrných elektráren. Hodnota této transakce překročila 200 milionů Kč.
Poskytujeme právní pomoc při jednání o smlouvách, posouzení Vaší pozice, při přípravě smluv, stejně jako při posouzení případné odpovědnosti za porušení smluvních povinností
Konkrétně máme bohaté zkušenosti mimo jiného s přípravou, zhodnocením či revidováním téměř všech typových smluv dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se zohledněním speciální úpravy pro spotřebitelské smlouvy, přípravou a úpravami všeobecných obchodních podmínek a adhezních (formulářových) smluv, stejně jako například s reklamacemi, náhradou vzniklé škody, včetně možnosti smluvního omezení náhrady škody, a řešením bezdůvodného obohacení.
Kontaktní osoba:

JUDr. Ivan Rada, Ph.D.

Kde jsme uspěli:
Příprava smluv je naším „denním chlebem“. Namátkou lze zmínit přípravu kompletní smluvní dokumentace týkající se provozu soukromého archivu, návrh veškerých smluv pro půjčovnu automobilů nebo přípravu rámcových smluv o přepravě a skladování potravinářského zboží, kdy se tyto smlouvy v praxi osvědčily a pomohly předejít či vyřešit řadu sporů ve prospěch našich klientů.
Zaměřujeme se rovněž na oblast zdravotnického práva, a to jak na vztahy mezi poskytovateli zdravotních služeb a zdravotními pojišťovnami, které vznikají při poskytování a úhradě zdravotních služeb, tak i na vztahy mezi pacienty a poskytovateli zdravotních služeb při poskytování těchto služeb.
Nabízíme Vám odborné poradenství například při převodu soukromých praxí, získávání potřebných oprávnění k poskytování zdravotních služeb, ve sporech o úhradu za poskytnuté zdravotní služby, při řešení odpovědnosti za škodu na zdraví pacienta nebo v otázkách týkajících se GDPR a citlivých údajů pacientů.
Kontaktní osoba:

JUDr. Ing. Eva Radová

Kde jsme uspěli:
Klientovi – soukromému poskytovateli zdravotních služeb – jsme pomohli dosáhnout mimosoudního narovnání ohledně úhrady za poskytnuté zdravotní služby v řádu desítek miliónů korun. Naše argumentace, která přesvědčila protistranu, spočívala v právním posouzení náležitostí indikace zdravotních služeb.
Nabízíme široký rozsah služeb v oblasti železniční, silniční, námořní i letecké dopravy a celní problematiky.
Klientům radíme například při pořízení dopravních prostředků, připravujeme smluvní dokumentaci, řešíme škodní události, zastupujeme je v řízeních vedených celní správou. Zvláštní pozornost věnujeme dopadům poštovního zákona na oblast expresních a balíkových služeb. Zkušenosti ve všech oblastech dopravy využíváme při přípravě logistických projektů.
Kontaktní osoba:

Mgr. Ing. Petr Lhotský

Kde jsme uspěli:
Úspěšně jsme zastupovali klienta v soudním sporu souvisejícím s nájmem železničních vozů, které byly dočasně zadrženy celními orgány na území Ukrajiny. Soud se ztotožnil s naší argumentací ohledně odpovědnosti nájemce vozů za dodržování celních předpisů státu, na jehož území jsou vozy provozovány.

Právo nemovitostí služby

Právo nemovitostí

Právo průmyslového vlastnictví služby

Právo prům. vlastnictví

Pracovní právo

Pracovní právo

Procesní právo služby

Procesní právo
Služby v oblasti práva nemovitostí spočívají především v přípravě kvalitní smluvní dokumentace, resp. právního poradenství při úpravách smluv, jednání s úřady či obcemi a zastupování v příslušných správních řízeních při převodech jednotlivých nemovitostí.
Klientům nabízíme v této oblasti právní pomoc zejména s přípravou smluvní dokumentace pro rozdělení domu na bytové a nebytové jednotky, převod vlastnického práva nebo zřízení zástavy či jiného věcného práva k nemovitostem, včetně příslušných návrhů na vklad práva do katastru nemovitostí, nastavení platebních podmínek pro úhradu kupní ceny (včetně zřízení účtu úschovy). Pokud nemovitost nekupujete či neprodáváte, ale pronajímáte, můžeme Vám vypracovat vhodnou nájemní či podnájemní smlouvu, posoudit existující nájemní vztah či sepsat výpověď z nájmu.
Kontaktní osoba:

JUDr. Ing. Eva Radová

Kde jsme uspěli:
Klientovi jsme pomohli při koupi kulturní památky – zámku, zámeckého areálu a s tím souvisejících pozemků o rozloze cca 150 ha. Naše činnost zahrnovala mj. komplexní vstupní posouzení a revizi existujících nájemních a pachtovních smluv k nemovitostem, věcných břemen, smluv ohledně práva honitby, kontrolu povinností v oblasti lesního hospodářství a výkonu rybářského práva v rybářském revíru. Klientovi nadále poskytujeme právní podporu při správě těchto nemovitostí a nabývání dalších pozemků.
Pomůžeme Vám s přihlášením ochranné známky jako známky národní či mezinárodní a nebo jako známky EU, a to včetně posouzení zápisné způsobilosti a předchozí rešerše ve známkových databázích. Naše praxe zahrnuje poradenství v oblasti práv průmyslového vlastnictví, zastupování v řízeních před Úřadem průmyslového vlastnictví a vedení sporů o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, včetně patentových sporů se zahraničním přesahem.
Kontaktní osoba:

JUDr. Ing. Eva Radová

Kde jsme uspěli:
Pro klienta – vydavatele periodik – spravujeme celý známkový fond, přihlašujeme nové ochranné známky a provádíme pravidelné rešerše. Opakovaně jsme uspěli s námitkami či rozkladem proti přihlášení podobných označení jako ochranných známek či při návrzích na neplatnost jiné zapsané ochranné známky poškozující našeho klienta.
Oblast pracovního práva je spojena s poradenstvím pro podnikatele v rámci jejich každodenní agendy. Naše činnost zahrnuje nejen přípravu smluvní a jiné dokumentace, ale i zastupování klientů před soudy v pracovněprávních sporech.
Právní poradenství poskytujeme ve všech oblastech pracovního práva, přičemž hlavní těžiště práce spočívá zejména v přípravě pracovních smluv a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, poradenství týkajícího se především změn pracovního poměru (převedení na jinou práci, přeložení), návratu zaměstnance po skončení překážek v práci (rodičovská, mateřská dovolená apod.) a zejména v oblasti ukončení pracovního poměru, které se promítá i do vedení sporů.
Kontaktní osoba:

JUDr. Ing. Eva Radová

Kde jsme uspěli:
V zastoupení klienta, který ukončil podnikání v pronajatých prostorách, jsme vyhráli pracovněprávní spor se zaměstnankyní týkající se přechodu práv a povinností z jejího pracovního poměru na nového zaměstnavatele – dalšího nájemce prostor. Úspěšní jsme byli rovněž ve sporu zahájeném zaměstnancem, který se bránil proti okamžitému zrušení pracovního poměru z důvodu obohacování se na úkor zaměstnavatele (čerpání hotelových služeb během pracovních cest).
V případech, kdy nelze spor vyřešit mimosoudně, zastupujeme naše klienty v řízeních před všemi stupni obecných soudů, před Ústavním soudem či před Evropským soudem pro lidská práva. Stejně tak zastupujeme naše klienty i před orgány veřejné správy, či následně v rámci správního soudnictví před krajskými soudy, či Nejvyšším správním soudem.
Naše zkušenosti zahrnují i zastupování před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, stejně jako zastupování před ad hoc jmenovanými rozhodci. Někteří z advokátů advokátní kanceláře jsou rovněž zapsáni v seznamu rozhodců vedených Ministerstvem spravedlnosti ČR.
Kontaktní osoba:

Mgr. Jan Sádlo

Kde jsme uspěli:
Zastupovali jsme developera ve sporu s objednatelem (obcí) ohledně dlužného plnění ze smlouvy o dílo na stavbu sportovního areálu, kdy celková hodnota sporné zakázky byla téměř 163 miliónů Kč. Spor byl ukončen ve prospěch klienta na základě smírného mimosoudního narovnání. Úspěšní jsme byli kupříkladu také v právně komplikovaném sporu o vlastnictví malé vodní elektrárny či v precedentní správní žalobě proti Ministerstvu zdravotnictví v otázce specializace lékařů a tzv. „přeregistrace“.

Správní právo služby

Správní právo

Rodinné právo služby

Rodinné právo

Trestní právo

Trestní právo

Mediální právo

Mediální právo
Správní právo je svým rozsahem velmi širokým a různorodým oborem, který pokrývá oblasti jako je např. stavebnictví a územní plánování, životní prostředí, odpady, provozování živnosti, energetiku apod. Můžeme Vám v tomto ohledu nabídnout kvalitní právní poradenství včetně zastupování před správními orgány a soudy. V rámci správního řízení máme zkušenosti mj. také se spory z oblasti stavebního práva a práva životního prostředí, celního práva, dotací či památkové péče.
Poskytujeme právní poradenství spočívající kromě jiného v zastupování v řízeních před správními orgány a soudy včetně Nejvyššího správního soudu, a to zejména v oblastech stavebního práva (územní plánování a stavební řízení), přestupkového práva (např. Česká obchodní inspekce), nebo řízení související s podnikatelskou činností klientů – řízení před živnostenským úřadem, řízení ve věcech ochrany osobních údajů.
Kontaktní osoba:

Mgr. Ing. Petr Lhotský

Kde jsme uspěli:
Klienta, známou potravinářskou společnost, jsme zastupovali v řízení před Arbitrážní komisí Rady pro reklamu ve věci stížnosti, která byla podána proti reklamě klienta s odůvodněním, že jde o reklamu, která obsahuje prvky využívající motivy strachu. Rada pro reklama uznala naši argumentaci, že reklama je parodií založenou na vtipu a nadsázce, která za tímto účelem využívá zažité stereotypy a rozhodla, že reklama je nezávadná.
Našim klientům poskytujeme služby i v oblasti rodinného práva, tj. při úpravě vztahů mezi manžely a mezi rodiči a dětmi.
Naše praxe zahrnuje konzultace a zastupování před soudy v oblasti rozvodu manželství, vyřešení péče o děti i vzájemných majetkových vztahů, jakož i poradenství v otázkách úpravy (modifikace) rozsahu společného jmění.
Kontaktní osoba:

JUDr. Ing. Eva Radová

Kde jsme uspěli:
V dlouholetém soudním sporu o výživné pro zletilé dítě jsme nakonec dosáhli akceptace zvýšené vyživovací povinnosti otcem a uzavření dohody o narovnání, na jejímž základě klient obdržel zpětně dvojnásobek původně hrazeného výživného. Máme zkušenost i se zahraničním přesahem a posouzením jurisdikce soudů.
Služby v oblasti trestního práva jsou poskytovány v celém spektru trestního práva. Zejména se jedná o obhajobu klientů ve všech fázích trestního řízení, právní zastoupení poškozeného v adhezním řízení, podporu při ukončování trestního stíhání alternativními způsoby (podmíněné zastavení trestního stíhání, narovnání). Vedle toho poskytujeme poradenství i poškozeným ve formě přípravy a podávání trestních oznámení a poradenství související se zahájením trestního řízení.
S výše uvedeným samozřejmě souvisí příprava veškerých podání (kromě trestních oznámení zejména řádných a mimořádných opravných prostředků, a to včetně ústavních stížností) a veškeré konzultace s klienty, které jsou v případě nutnosti prováděny i ve vězeňských zařízeních (v případě výkonu trestu odnětí svobody či vazebního stíhání).
Kontaktní osoba:

Mgr. Jan Sádlo

Kde jsme uspěli:
V případě komplikovaného odchodu části zaměstnanců od bývalého zaměstnavatele jsme zastupovali klienta, který byl podezírán ze spáchání trestných činů porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže, neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči a porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi; v této souvislosti byly klientovi zároveň zajištěny veškeré nosiče informací používané v rámci jeho podnikání. Dosáhli jsme odložení věci ještě před zahájením trestního stíhání při zachování podnikatelské činnosti klienta.
V oblasti mediálního práva a ochrany osobnosti máme bohaté zkušenosti se střetem osobnostních práv (soukromí, čest, důstojnost apod.) a práva na svobodu projevu, které je nedílnou součástí demokratické společnosti. Díky rozsáhlé praxi Vám dokážeme poradit, jak se zásahům například v tisku ideálně zcela vyhnout, a pokud už k zásahu došlo, můžeme Vám být nápomocni s určením odpovídající satisfakce (včetně stanovení výše přiměřeného zadostiučinění v penězích) a s dalším procesním postupem.
Kontaktní osoba:

JUDr. Ivan Rada, Ph.D.

Kde jsme uspěli:
Zastupovali jsme vydavatele časopisů ve sporu, ve kterém po něm známá česká zpěvačka a její manžel požadovali za uveřejnění článku, který měl údajně zasáhnout do jejich osobnostních práv, mimo jiné omluvu a náhrady nemajetkové újmy celkem ve výši 600.000,- Kč. Žaloba byla v plném rozsahu zamítnuta.

<Korporátní právo

Korporátní právo/M&A
Pomůžeme Vám s každodenním chodem Vaší společnosti. Zajistíme jak plnění povinností spojených se správou společnosti tak, abyste se mohli plně soustředit na vlastní podnikání, tak i právní poradenství ve specifických a složitějších případech, které s sebou život obchodní společnosti přináší.
Pokud stojíte před fúzí, či potřebujete například založit společnost, připravit nebo aktualizovat zakladatelské dokumenty, změnit výši základního kapitálu, připravit smlouvu o výkonu funkce nebo čelíte sporům uvnitř společnosti, obraťte se na nás.
Kde jsme uspěli:
Pro našeho dlouhodobého klienta jsme realizovali transakci, v jejímž rámci klient formou share dealu nabyl park větrných elektráren. Hodnota této transakce překročila 200 milionů Kč.
Kontaktní osoba:

JUDr. Ivan Rada, Ph.D.

Závazkové právo služby

Závazkové právo
Poskytujeme právní pomoc při jednání o smlouvách, posouzení Vaší pozice, při přípravě smluv, stejně jako při posouzení případné odpovědnosti za porušení smluvních povinností
Konkrétně máme bohaté zkušenosti mimo jiného s přípravou, zhodnocením či revidováním téměř všech typových smluv dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se zohledněním speciální úpravy pro spotřebitelské smlouvy, přípravou a úpravami všeobecných obchodních podmínek a adhezních (formulářových) smluv, stejně jako například s reklamacemi, náhradou vzniklé škody, včetně možnosti smluvního omezení náhrady škody, a řešením bezdůvodného obohacení.
Kde jsme uspěli:
Příprava smluv je naším „denním chlebem“. Namátkou lze zmínit přípravu kompletní smluvní dokumentace týkající se provozu soukromého archivu, návrh veškerých smluv pro půjčovnu automobilů nebo přípravu rámcových smluv o přepravě a skladování potravinářského zboží, kdy se tyto smlouvy v praxi osvědčily a pomohly předejít či vyřešit řadu sporů ve prospěch našich klientů.
Kontaktní osoba:

JUDr. Ivan Rada, Ph.D.

Zdravotnické právo služby

Zdravotnické právo
Zaměřujeme se rovněž na oblast zdravotnického práva, a to jak na vztahy mezi poskytovateli zdravotních služeb a zdravotními pojišťovnami, které vznikají při poskytování a úhradě zdravotních služeb, tak i na vztahy mezi pacienty a poskytovateli zdravotních služeb při poskytování těchto služeb.
Nabízíme Vám odborné poradenství například při převodu soukromých praxí, získávání potřebných oprávnění k poskytování zdravotních služeb, ve sporech o úhradu za poskytnuté zdravotní služby, při řešení odpovědnosti za škodu na zdraví pacienta nebo v otázkách týkajících se GDPR a citlivých údajů pacientů.
Kde jsme uspěli:
Klientovi – soukromému poskytovateli zdravotních služeb – jsme pomohli dosáhnout mimosoudního narovnání ohledně úhrady za poskytnuté zdravotní služby v řádu desítek miliónů korun. Naše argumentace, která přesvědčila protistranu, spočívala v právním posouzení náležitostí indikace zdravotních služeb.
Kontaktní osoba:

JUDr. Ing. Eva Radová

Farmaceutické právo

Dopravní právo
Nabízíme široký rozsah služeb v oblasti železniční, silniční, námořní i letecké dopravy a celní problematiky.
Klientům radíme například při pořízení dopravních prostředků, připravujeme smluvní dokumentaci, řešíme škodní události, zastupujeme je v řízeních vedených celní správou. Zvláštní pozornost věnujeme dopadům poštovního zákona na oblast expresních a balíkových služeb. Zkušenosti ve všech oblastech dopravy využíváme při přípravě logistických projektů.
Kde jsme uspěli:
Úspěšně jsme zastupovali klienta v soudním sporu souvisejícím s nájmem železničních vozů, které byly dočasně zadrženy celními orgány na území Ukrajiny. Soud se ztotožnil s naší argumentací ohledně odpovědnosti nájemce vozů za dodržování celních předpisů státu, na jehož území jsou vozy provozovány.
Kontaktní osoba:

Mgr. Ing. Petr Lhotský

Právo nemovitostí služby

Právo nemovitostí
Služby v oblasti práva nemovitostí spočívají především v přípravě kvalitní smluvní dokumentace, resp. právního poradenství při úpravách smluv, jednání s úřady či obcemi a zastupování v příslušných správních řízeních při převodech jednotlivých nemovitostí.
Klientům nabízíme v této oblasti právní pomoc zejména s přípravou smluvní dokumentace pro rozdělení domu na bytové a nebytové jednotky, převod vlastnického práva nebo zřízení zástavy či jiného věcného práva k nemovitostem, včetně příslušných návrhů na vklad práva do katastru nemovitostí, nastavení platebních podmínek pro úhradu kupní ceny (včetně zřízení účtu úschovy). Pokud nemovitost nekupujete či neprodáváte, ale pronajímáte, můžeme Vám vypracovat vhodnou nájemní či podnájemní smlouvu, posoudit existující nájemní vztah či sepsat výpověď z nájmu.
Kde jsme uspěli:
Klientovi jsme pomohli při koupi kulturní památky – zámku, zámeckého areálu a s tím souvisejících pozemků o rozloze cca 150 ha. Naše činnost zahrnovala mj. komplexní vstupní posouzení a revizi existujících nájemních a pachtovních smluv k nemovitostem, věcných břemen, smluv ohledně práva honitby, kontrolu povinností v oblasti lesního hospodářství a výkonu rybářského práva v rybářském revíru. Klientovi nadále poskytujeme právní podporu při správě těchto nemovitostí a nabývání dalších pozemků.
Kontaktní osoba:

JUDr. Ing. Eva Radová

Právo průmyslového vlastnictví služby

Právo prům. vlastnictví
Pomůžeme Vám s přihlášením ochranné známky jako známky národní či mezinárodní a nebo jako známky EU, a to včetně posouzení zápisné způsobilosti a předchozí rešerše ve známkových databázích. Naše praxe zahrnuje poradenství v oblasti práv průmyslového vlastnictví, zastupování v řízeních před Úřadem průmyslového vlastnictví a vedení sporů o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, včetně patentových sporů se zahraničním přesahem.
Kde jsme uspěli:
Pro klienta – vydavatele periodik – spravujeme celý známkový fond, přihlašujeme nové ochranné známky a provádíme pravidelné rešerše. Opakovaně jsme uspěli s námitkami či rozkladem proti přihlášení podobných označení jako ochranných známek či při návrzích na neplatnost jiné zapsané ochranné známky poškozující našeho klienta.
Kontaktní osoba:

JUDr. Ing. Eva Radová

Pracovní právo

Pracovní právo
Oblast pracovního práva je spojena s poradenstvím pro podnikatele v rámci jejich každodenní agendy. Naše činnost zahrnuje nejen přípravu smluvní a jiné dokumentace, ale i zastupování klientů před soudy v pracovněprávních sporech.
Právní poradenství poskytujeme ve všech oblastech pracovního práva, přičemž hlavní těžiště práce spočívá zejména v přípravě pracovních smluv a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, poradenství týkajícího se především změn pracovního poměru (převedení na jinou práci, přeložení), návratu zaměstnance po skončení překážek v práci (rodičovská, mateřská dovolená apod.) a zejména v oblasti ukončení pracovního poměru, které se promítá i do vedení sporů spojených hlavně se skončením pracovního poměru, s odpovědností zaměstnance/zaměstnavatele za škodu, s odměňováním za práci (mzdou, platem, odměnou z dohody).
Kde jsme uspěli:
V zastoupení klienta, který ukončil podnikání v pronajatých prostorách, jsme vyhráli pracovněprávní spor se zaměstnankyní týkající se přechodu práv a povinností z jejího pracovního poměru na nového zaměstnavatele – dalšího nájemce prostor. Úspěšní jsme byli rovněž ve sporu zahájeném zaměstnancem, který se bránil proti okamžitému zrušení pracovního poměru z důvodu obohacování se na úkor zaměstnavatele (čerpání hotelových služeb během pracovních cest).
Kontaktní osoba:

JUDr. Ing. Eva Radová

Procesní právo trestní,občanské,správní,civilní

Procesní právo
V případech, kdy nelze spor vyřešit mimosoudně, zastupujeme naše klienty v řízeních před všemi stupni obecných soudů, před Ústavním soudem či před Evropským soudem pro lidská práva. Stejně tak zastupujeme naše klienty i před orgány veřejné správy, či následně v rámci správního soudnictví před krajskými soudy, či Nejvyšším správním soudem.
Naše zkušenosti zahrnují i zastupování před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, stejně jako se zastupováním před ad hoc jmenovanými rozhodci. Někteří z advokátů advokátní kanceláře jsou rovněž zapsáni v seznamu rozhodců vedených Ministerstvem spravedlnosti ČR.
Kde jsme uspěli:
Zastupovali jsme developera ve sporu s objednatelem (obcí) ohledně dlužného plnění ze smlouvy o dílo na stavbu sportovního areálu, kdy celková hodnota sporné zakázky byla téměř 163 miliónů Kč. Spor byl ukončen ve prospěch klienta na základě smírného mimosoudního narovnání. Úspěšní jsme byli kupříkladu také v právně komplikovaném sporu o vlastnictví malé vodní elektrárny či v precedentní správní žalobě proti Ministerstvu zdravotnictví v otázce specializace lékařů a tzv. „přeregistrace“.
Kontaktní osoba:

Mgr. Jan Sádlo

Správní právo služby

Správní právo
Správní právo je svým rozsahem velmi širokým a různorodým oborem, který pokrývá oblasti jako je např. stavebnictví a územní plánování, životní prostředí, odpady, provozování živnosti, energetiku apod. Můžeme Vám v tomto ohledu nabídnout kvalitní právní poradenství včetně zastupování před správními orgány a soudy.
Poskytujeme právní poradenství spočívající kromě jiného v zastupování v řízeních před správními orgány a soudy včetně Nejvyššího správního soudu, a to zejména v oblastech stavebního práva (územní plánování a stavební řízení), přestupkového práva (např. Česká obchodní inspekce), nebo řízení související s podnikatelskou činností klientů – řízení před živnostenským úřadem, řízení ve věcech ochrany osobních údajů.
Kde jsme uspěli:
Klienta, známou potravinářskou společnost, jsme zastupovali v řízení před Arbitrážní komisí Rady pro reklamu ve věci stížnosti, která byla podána proti reklamě klienta s odůvodněním, že jde o reklamu, která obsahuje prvky využívající motivy strachu. Rada pro reklama uznala naši argumentaci, že reklama je parodií založenou na vtipu a nadsázce, která za tímto účelem využívá zažité stereotypy a rozhodla, že reklama je nezávadná. V rámci správního řízení máme zkušenosti mj. také se spory z oblasti stavebního práva a práva životního prostředí, celního práva, dotací či památkové péče.
Kontaktní osoba:

Mgr. Ing. Petr Lhotský

Rodinné právo služby

Rodinné právo
Našim klientům poskytujeme služby i v oblasti rodinného práva, tj. při úprava vztahů mezi manžely a mezi rodiči a dětmi.
Naše praxe zahrnuje konzultace a zastupování před soudem v oblasti rozvodu manželství, vyřešení péče o děti i vzájemných majetkových vztahů, jakož i poradenství v otázkách úpravy společného jmění.
Kde jsme uspěli:
V dlouholetém soudním sporu o výživné pro zletilé dítě jsme nakonec dosáhli akceptace zvýšené vyživovací povinnosti otcem a uzavření dohody o narovnání, na jejímž základě klient obdržel zpětně dvojnásobek původně hrazeného výživného. Máme zkušenost i se zahraničním přesahem a posouzením jurisdikce soudů.
Kontaktní osoba:

JUDr. Ing. Eva Radová

Trestní právo

Trestní právo
Služby v oblasti trestního práva jsou poskytovány v celém spektru trestního práva. Zejména se jedná o obhajobu klientů ve všech fázích trestního řízení, právní zastoupení poškozeného v adhezním řízení, podporu při ukončování trestního stíhání alternativními způsoby (podmíněné zastavení trestního stíhání, narovnání). Vedle toho poskytujeme poradenství i poškozeným ve formě přípravy a podávání trestních oznámení a poradenství související se zahájením trestního řízení.
S výše uvedeným samozřejmě souvisí příprava veškerých podání (kromě trestních oznámení zejména řádných a mimořádných opravných prostředků, a to včetně ústavních stížností) a veškeré konzultace s klienty, které jsou v případě nutnosti prováděny i ve vězeňských zařízeních (v případě výkonu trestu odnětí svobody či vazebního stíhání).
Kde jsme uspěli:
V případě komplikovaného odchodu části zaměstnanců od bývalého zaměstnavatele jsme zastupovali klienta, který byl podezírán ze spáchání trestných činů porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže, neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči a porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi; v této souvislosti byly klientovi zároveň zajištěny veškeré nosiče informací používané v rámci jeho podnikání. Dosáhli jsme odložení věci ještě před zahájením trestního stíhání při zachování podnikatelské činnosti klienta.
Kontaktní osoba:

Mgr. Jan Sádlo

Ochrana osobnosti prostředky

Ochrana osobnosti
V oblasti mediálního práva a ochrany osobnosti máme bohaté zkušenosti se střetem osobnostních práv (soukromí, čest důstojnost apod.) a práva na svobodu projevu, které je nedílnou součástí demokratické společnosti.
Díky rozsáhlé praxi Vám dokážeme poradit, jak se zásahům například v tisku ideálně zcela vyhnout, a pokud už k zásahu došlo, můžeme Vám být nápomocni s určením odpovídající satisfakce (včetně stanovení výše přiměřeného zadostiučinění v penězích) a s dalším procesním postupem.
Kde jsme uspěli:
Zastupovali jsme vydavatele časopisů ve sporu, ve kterém po něm známá česká zpěvačka a její manžel požadovali za uveřejnění článku, který měl údajně zasáhnout do jejich osobnostních práv, mimo jiné omluvy a náhrady nemajetkové újmy celkem ve výši 600.000,- Kč. Žaloba byla v plném rozsahu zamítnuta.
Kontaktní osoba:

JUDr. Ivan Rada, Ph.D.

Máte zájem o naše služby ?

Pole s * jsou nepovinná.

Zásady ochrany osobních údajů

Kontaktní informace
Na Pankráci 322/26, Praha 4
+420 224 810 090
Naši klienti
Údaje o společnosti:
Na Pankráci 322/26
140 00 Praha 4
IČO: 24195855
Zápis v obchodním rejstříku: sp. zn. C 187629 vedená u Městského soudu v Praze
+420 224 810 090
i.rada@radapartner.cz

Členství v:

logo

© 2023 Rada & Partner advokátní kancelář, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Designed by

CREATIVE GUERILLA

LI

© 2023 Rada & Partner advokátní kancelář, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Designed by

CREATIVE GUERILLA