zasady

Zásady ochrany osobních údajů

Řádné a bezpečné zpracování Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležité a dbáme na to, aby u nás byli osobní údaje získané při naší činnosti v bezpečí. V této souvislosti bychom Vás rádi informovali o zpracování osobních údajů naší kanceláří a Vašich právech ve vztahu k tomuto zpracování v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“).

Pokud by Vám bylo ohledně níže poskytnutých informací něco nejasného, neváhejte se na nás obrátit, ať už prostřednictvím telefonu: +420 224 810 090 nebo emailu: info@radapartner.cz.

Advokátní kancelář jako správce osobních údajů

Správce osobních údajů je ten, kdo sám nebo společně s jinými subjekty určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů. Advokátní kancelář je při poskytování právních služeb správcem osobních údajů, které shromažďuje, disponuje s nimi a nese za jejich řádné a bezpečné zpracování odpovědnost. Advokátní kancelář je rovněž správcem osobních údajů uchazečů o zaměstnání zpracovávaných pro účely výběru vhodného kandidáta a uzavření pracovněprávního vztahu.

Při naší činnosti nedochází v rámci nakládání s osobními údaji k automatizovanému rozhodování ani profilování.

Pro seznámení se s bližšími podrobnostmi o zpracování osobních údajů, jež se Vás týkají, si prosím zvolte, jaké zpracování se týká právě Vás:

Pro seznámení se s Vašimi právy při zpracování osobních údajů, klikněte, prosím, zde.

Zpracování při poskytování právních služeb

Jsou-li Vaše osobní údaje zpracovávány za účelem výkonu advokacie, tj. poskytování právních služeb naší advokátní kanceláří, týkají se Vás (zejména klientů, budoucích klientů a případně i třetích osob) níže uvedené informace.

Zpracovávané osobní údaje klientů

Zpracováváme pouze takové osobní údaje, které jsou potřebné pro řádné poskytování právních služeb a dodržení zákonných povinností. Advokátní kancelář tak shromažďuje osobní údaje svých klientů, potencionálních klientů a případně třetích osob (např. protistrany) tak, aby služby, které klientům poskytneme, byly kvalitní.

Advokátní kancelář zpracovává u klientů (resp. potenciálních klientů) zejména následující osobní údaje:

 • Adresní a identifikační údaje klientů
 • Popisné údaje klientů

Advokátní kancelář může zpracovávat rovněž osobní údaje třetích osob (předané klienty či získané v průběhu poskytování právních služeb).

V rámci poskytování právních služeb můžeme zpracovávat i zvláštní kategorie osobních údajů (klientů či třetích osob), např. údaje o zdravotním stavu, pokud jde kupříkladu o právního poradenství v oblasti zdravotnického či pracovního práva, či osobní údaje týkající se rozsudků v trestních věcech a trestných činů, je-li takové zpracování nezbytné a přiměřené pro poskytování právních služeb.

Účel a právní základ pro zpracování osobních údajů klientů

Osobní údaje zpracováváme za účelem poskytování právních služeb na náležité úrovni a případně za účelem zasílání obchodních sdělení o službách Advokátní kanceláře našim klientům, přičemž právním základem pro zpracování osobních údajů je:

Plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost klienta

Osobní údaje zpracováváme na základě plnění smlouvy o poskytování právních služeb. Osobní údaje získané od Vás či při plnění smlouvy jsou zpracovávány pouze v takovém rozsahu, který je nezbytný pro řádné poskytování právních služeb.

Plnění právní povinnosti

Na základě plnění právní povinnosti zpracováváme osobní údaje v rámci poskytování právních služeb zejm. v těchto případech:

  • při ustanovení obhájcem v rámci trestního řízení či jiného ustanovení advokáta advokátní kanceláře soudem z moci úřední (ex offo), eventuálně při ustanovení advokáta Českou advokátní komorou (v rámci bezplatné právní služby), dle platných právních předpisů;
  • při povinnosti identifikace či kontroly klienta či jiné osoby na základě zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti;
  • při prohlášení o pravosti podpisu či při vedení dokumentace či klientského spisu (včetně minimální doby uchování dokumentace), případně při plnění jiných povinností advokáta dle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii a souvisejících stavovských předpisů;
  • při náležitostech vyúčtování právních služeb a minimální doby uchování příslušných účetních/daňových dokladů dle daňových zákonů a zákona o účetnictví.

Zpracování na základě oprávněného zájmu

Jste-li našimi klienty, a pokud jste zasílání obchodních sdělení o službách Advokátní kanceláře neodmítli, můžeme zpracovávat Vaši e-mailovou adresu, jméno a příjmení, za účelem zasílání newsletterů, nabídek služeb a balíčků služeb naší kanceláře či jiných obchodních sdělení. Toto zpracování je založeno na oprávněném zájmu advokátní kanceláře informovat Vás o novinkách v právu a nabídnout Vám na základě stávající spolupráce či zájmu o spolupráci své služby.

Nebudete-li se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlasit, je možné je kdykoliv ukončit zasláním e-mailu na adresu: info@radapartner.cz.

Oprávněný zájem na zpracování osobních údajů může být rovněž právním základem pro uchování klientských spisů a jiné dokumentace k poskytnutým právním službám v případě, kdy bude advokátní kancelář tyto osobní údaje potřebovat i po skončení poskytování právních služeb, a případně po uplynutí úložní doby stanovené příslušnými stavovskými či právními předpisy. Oprávněným zájmem je v takovém případě zájem advokátní kanceláře na uplatnění a výkonu svých práv (resp. práv a zájmů svých jednatelů, společníků, spolupracujících advokátů či zaměstnanců), případně zájem klienta advokátní kanceláře na uplatnění a výkon svých práv, a to zejm. v soudních (rozhodčích), správních či disciplinárních řízeních, v případě pojistné události apod.

Zvláštní kategorii osobních údajů jsme oprávněni zpracovávat na základě čl. 9 odst. 2 písm. f) Nařízení, když zpracování je nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Zpracování osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů Advokátní kanceláří je v souladu s čl. 10 Nařízení oprávněné podle práva ČR.

Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje shromážděné v rámci poskytování právních služeb klientům uchováváme v klientských spisech v souladu se stavovskými předpisy po dobu 5 let od ukončení poskytování právních služeb, pokud nám právní předpisy (např. zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu či zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ) neukládají uchovávat některé dokumenty obsahující osobní údaje po delší dobu; v takovém případě jsou osobní údaje uchovávány po dobu stanovenou v těchto zvláštních právních předpisech

Po uplynutí doby uvedené výše mohou být osobní údaje – v případě probíhajícího soudního či správního řízení/kontroly/šetření – uchovávány ještě po dobu potřebnou pro uplatnění či výkon práv advokátní kanceláře (resp. práv jejích jednatelů, společníků, spolupracujících advokátů či zaměstnanců), případně pro uplatnění či výkon práv klientů kanceláře.

Po uplynutí úložní doby jsou všechny osobní údaje bezpečně zlikvidovány, nebo případně (některé listiny) předány klientovi.

Příjemci osobních údajů klientů

Osobní údaje shromážděné v rámci poskytování právních služeb mohou být zpřístupněny (v plném rozsahu) spolupracujícím advokátům Advokátní kanceláře (jako dalším správcům), správci IT, a poskytovateli služeb softwarového řešení „Praetor“ pro vedení spisů a klientskou agendu jako zpracovatelům. V omezeném rozsahu (adresní a identifikační údaje klientů a výše odměny) má k osobním údajům přístup rovněž externí účetní firma a daňový poradce Advokátní kanceláře.

Všechny výše uvedené subjekty jsou zavázány mlčenlivostí ve vztahu ke zpřístupněným osobním údajům. Všichni zpracovatelé poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření pro zajištění dostatečné úrovně zabezpečení osobních údajů. Všichni naši zaměstnanci jsou rovněž zavázáni mlčenlivostí ve vztahu k osobním údajů, ke kterým mají v rámci svého pracovního zařazení přístup.

Osobní údaje mohou být – dle povahy právní služby – rovněž zpřístupněny v souladu se zájmy klienta a za účelem určení, výkonu či obhajoby právních nároků klienta, třetím osobám, zejména protistranám v rámci jednání, soudům, orgánům činným v trestním řízení, správním orgánům apod.

Vaše osobní údaje, ani jakékoliv jiné údaje zpracovávané v rámci poskytování právních služeb nepředáváme do třetí země (mimo EU) nebo mezinárodní organizaci, pokud (i) nás o to klient výslovně nepožádá anebo (ii) pokud nemáme k takovému předání právní povinnost či neexistuje rozhodnutí státního či cizího orgánu, které je na území ČR ve vztahu k nám vynutitelné a jsme povinni se jím řídit.

Zpracování údajů uchazečů o zaměstnání/spolupráci

Jste-li uchazečem o zaměstnání v naší kanceláři/advokátem ucházejícím se o trvalou spolupráci s naší kanceláří, týkají se Vás níže uvedené informace:

Zpracovávané osobní údaje uchazečů

Zpracováváme pouze takové osobní údaje uchazečů, které jsou potřebné pro opatření nezbytná pro uzavření pracovní smlouvy, dohody konané mimo pracovní poměr, smlouvy o spolupráci s advokátem a dále ochranu oprávněných zájmů správce v soudním či správním řízení.

Advokátní kancelář zpracovává zejména následující osobní údaje:

  • Adresní a identifikační údaje uchazečů
  • Popisné údaje uchazečů jako např. údaje o předchozí praxi, vzdělání, zájmech apod.

Účel zpracování osobních údajů uchazečů

Zpracování na základě smlouvy

Osobní údaje uchazečů zpracováváme za účelem plnění smlouvy (pracovní smlouvy, dohody o pracích mimo pracovní poměr, smlouvy o spolupráci s advokátem), resp. pro provedení opatření před uzavřením smlouvy, a to na žádost subjektu údajů.

Zpracování na základě oprávněných zájmů

Osobní údaje uchazečů mohou být rovněž zpracovány – po skončení výběrového řízení – na základě oprávněného zájmu kanceláře, kterým je (i) zájem na obsazení místa uvolněného ve zkušení době/krátce po uzavření smlouvy o spolupráci, a případně i (ii) uplatnění, výkon a vymáhání práv kanceláře v soudních sporech/správních řízeních.

V případě neúspěšných uchazečů o zaměstnání/advokátů mohou být jejich osobní údaje poskytnuté pro účely výběrového řízení dále zpracovávány ještě po dobu následujících tří měsíců pro případ, kdyby v této době došlo ke zrušení pracovního poměru ve zkušební době/ukončení smlouvy o spolupráci s jiným přijatým uchazečem a toto pracovní místo bylo potřeba obsadit.

Doba uložení osobních údajů zaměstnanců a uchazečů

Osobní údaje úspěšných uchazečů budou zpracovávány a uchovány pouze po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu nezbytnou k vypořádání vzájemných práv a povinností a ochraně oprávněných zájmů naší kanceláře (zejména v případě bezprostředně hrozícího pracovně-právního sporu). Osobní údaje, které musí naše advokátní kancelář archivovat na základě lhůt daných legislativou, uchováváme po dobu danou konkrétními právními předpisy (např. zákonem č. 581/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení).

Osobní údaje o neúspěšných uchazečích zlikvidujeme po uplynutí tří měsíců následujících po skončení výběrového řízení; v rozsahu nezbytně nutném pro doložení splnění povinností zaměstnavatele ve výběrovém řízení a průběhu tohoto řízení můžeme některé údaje uchazečů o zaměstnání uchovávat ještě po dobu následujících tří let.

Po uplynutí této doby jsou všechny osobní údaje uchazečů bezpečně likvidovány.

Příjemci osobních údajů uchazečů

Osobní údaje shromážděné v rámci výběrových řízení mohou být zpřístupněny spolupracujícím advokátům Advokátní kanceláře, kteří se podílejí na výběrovém řízení (např. vedou pohovory s uchazeči) anebo správci IT.

Všechny výše uvedené subjekty jsou zavázány mlčenlivostí ve vztahu ke zpřístupněným osobním údajům. Všichni naši zaměstnanci jsou rovněž zavázáni mlčenlivostí ve vztahu k osobním údajů, ke kterým mají v rámci svého pracovního zařazení přístup.

Osobní údaje mohou být, zejm. v případě sporu, kontroly či správního řízení, rovněž zpřístupněny příslušným orgánům veřejné moci.

Vaše osobní údaje, ani jakékoliv jiné údaje zpracovávané v rámci poskytování právních služeb nepředáváme do třetí země (mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Webové stránky

Pokud navštívíte naše webové stránky, můžeme o Vás sbírat a shromažďovat určité informace/identifikátory jako jsou např. informace o Vašem chování na našich webových stránkách, např. na jaké odkazy na našich webových stránkách kliknete či jaké služby u nás poptáváte. Informace o Vašem chování na našich webových stránkách však z důvodu Vašeho maximálního soukromí sami nedokážeme přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě. V případě, že navštívíte naše webové stránky z Vašeho mobilního zařízení či tabletu, může docházet ke sběru informaci i o tomto zařízení.

Výše zmíněné informace/identifikátory jsou na našich stránkách sbírány prostřednictvím aplikace Google Analytics, přičemž bližší podmínky a možnost nastavení Vašeho prohlížeče naleznete na odkazech níže:

Na našich stránkách používáme rovněž soubory cookies, které nám umožňují zaznamenat informace o Vaší návštěvě, nastavení Vašeho prohlížeče, jazyku, který preferujete apod. Užívání cookies tak lze rovněž považovat za shromažďování osobních údajů.

Co jsou cookies a ke čemu se používají?

Jedná se vlastně o malý textový soubor, který vznikne navštívením každé webové stránky. Využívá se jako standardní nástroj pro ukládání informací o tom, jak jsou naše webové stránky využívány.

Na jejich základě pak dokážeme odlišit jednotlivé uživatele od sebe a přizpůsobit obsah konkrétním preferencím. Nemusí se tak např. nastavovat jazyk vybraný při vaší poslední návštěvě. Dále nám tyto cookies umožňují zpracovávat různé statistiky zejména o návštěvnosti našich webových stránek nebo využívat personalizovanou reklamu.

V případě, že chcete sběr některých údajů skrze cookies vypnout, stačí používat některý z běžných internetových prohlížečů (např. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) se zapnutou funkcí anonymního prohlížení, která zabrání ukládání údajů o navštívených webech, popř. si v prohlížeči můžete ukládání cookies zcela zakázat. Pokud však zakážete i zpracovávání technických a funkčních cookies, znemožníte tím fungování některým funkcím, které Vám pomáhají a některé webové stránky se nemusí zobrazovat správně.

Podle typu Vašeho prohlížeče můžete nastavení souborů cookies změnit (u níže uvedených prohlížečů) postupem uvedeným v níže uvedených odkazech:

Další informace o souborech cookies a jejich fungování naleznete na www.aboutcookies.org.

Cookies, které používáme a doba zpracování

Kormě tzv. cookies první strany, které odesílají naše webové stránky a které jejichž užívání je nezbytně nutné pro pohyb na stránkách a jejich funkčnost, používáme rovněž následující typy cookies:

Typ cookies Název Účel Maximální doba zpracování
Cookies třetích stran

(Google LLC)

Google Analytics Získání statistických informací dle nastavení, resp. způsobu využití internetového prohlížeče
Cookies třetích stran

(Google LLC)

Google Adwords identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Google, opětovné cílení reklamy (remarketing) 14 dni
Cookies třetích stran

(Google LLC)

Google Maps API a Google Maps Embed, Google Tag Manager Adresa sídla advokátní kanceláře dle nastavení, resp. způsobu využití internetového prohlížeče

 

Účel zpracování osobních údajů prostřednictvím webu

Ke zpracování údajů při procházení našich webových stránek dochází na základě:

Zpracování na základě oprávněného zájmu

Vaše osobní údaje jako je IP adresa, informace o Vašem zařízení, informace o Vaší lokaci, i cookies soubory zpracováváme v rámci aplikace Google Analytics, případně Google Maps, z titulu našeho oprávněného zájmu na zlepšení našich webových stránek, přizpůsobení stránek Vašim potřebám, měření interakce uživatelů, a získávání statistických údajů o uživatelích našich webových stránek.

V rámci nastavení Google Analytics používáme pouze ty analytické funkce, které neshromažďují údaje potřebné k profilování uživatelů webu (věk, pohlaví, zájmy, IP adresa apod.).

Zpracování na základě Vašeho souhlasu

Cookies soubory využíváme i v rámci marketingového nástroje Google Adwords, který nám umožňuje cílit naši reklamu na návštěvníky našich webových stránek. Souhlas s využitím cookies vyjadřujete pokračováním v užívání našich webových stránek bez změny nastavení svého prohlížeče. Nastavení můžete kdykoliv změnit a cookies ve svém prohlížeči vymazat či zablokovat.

V rámci tohoto zpracování dochází k marketingovému profilování, když reklamy naší kanceláře jsou zobrazovány uživatelům na základě návštěvy našich webových stránek, případně i se zaměřením dle navštívených stránek našich služeb.

Příjemci osobních údajů návštěvníků webu

Údaje shromážděné prostřednictvím webových stránek mohou být zpřístupněny zejm. společnosti Google Inc. poskytující aplikace Google Analytics, Google Adwords nebo Google Maps. Servery společnosti Google Inc. se mohou nacházet i mimo území EU, nicméně společnost Google Inc. je certifikována v rámci tzv. Štítu EU-USA na ochranu soukromí, který zaručuje dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU.

Údaje shromážděné prostřednictvím webu mohou být rovněž zpřístupněny společnosti zajišťující reklamní a marketingové služby prostřednictvím webu.

Máte dotaz ?

Pole s * jsou nepovinná.
Kontaktní informace
Na Příkopě 988/31, Praha 1
+420 224 810 090
Údaje o společnosti:
Na Pankráci 322/26
140 00 Praha 4
IČO: 24195855
Zápis v obchodním rejstříku: sp. zn. C 187629 vedená u Městského soudu v Praze
+420 224 810 090
i.rada@radapartner.cz

Členství v:

logo

© 2023 Rada & Partner advokátní kancelář, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Designed by

CREATIVE GUERILLA

LI

© 2023 Rada & Partner advokátní kancelář, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Designed by

CREATIVE GUERILLA