sluzby

Služby

„With foxes
we must play
the fox“
„Dr. Thomas Fuller“
„With foxes
we must play
the fox“
„Dr. Thomas Fuller“
„With foxes
we must play
the fox“
„Dr. Thomas Fuller“

korporatni pravo

Korporátní právo/M&A

zavazkove pravo

Závazkové právo

zdravotnicke pravo

Zdravotnické právo

farmaceutické pravo

Farmaceutické právo
Pomůžeme Vám s každodenním chodem Vaší společnosti. Zajistíme plnění povinností spojených se správou společnosti tak, abyste se mohli soustředit na vlastní podnikání, tak i právní poradenství ve specifických a složitějších případech, které s sebou život obchodní společnosti přináší.
Pokud stojíte před fúzí, či potřebujete například založit společnost, připravit nebo aktualizovat zakladatelské dokumenty, změnit výši základního kapitálu, připravit smlouvu o výkonu funkce nebo čelíte sporům uvnitř společnosti, obraťte se na nás.
Kde jsme uspěli:
V roce 2015 jsme realizovali transakci, v jejímž rámci klient formou share dealu nabyl park větrných elektráren. Hodnota této transakce překročila 200 milionů Kč.
Poskytujeme právní pomoc při jednání o smlouvách, posouzení Vaší pozice, při přípravě smluv, stejně jako při posouzení případné odpovědnosti za porušení smluvních povinností
Konkrétně máme bohaté zkušenosti mimo jiného s přípravou a/nebo posouzením téměř všech typových smluv dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se zohledněním speciální úpravy pro spotřebitelské smlouvy, přípravou a úpravami všeobecných obchodních podmínek a adhezních (formulářových) smluv, stejně jako například s reklamacemi, náhradou vzniklé škody, včetně možnosti smluvního omezení náhrady škody, a řešením bezdůvodného obohacení.
Kde jsme uspěli:
V roce 2018 jsme pro klienta podnikajícího v oblasti pronájmu automobilů připravili novou smluvní dokumentaci, která podstatně zvýšila jeho úspěšnost při sporech vedených s jeho dlužníky.
Zaměřujeme se rovněž na oblast zdravotnického práva, a to jak na vztahy mezi poskytovateli zdravotních služeb a zdravotními pojišťovnami, které vznikají při poskytování a úhradě zdravotních služeb, tak i na vztahy mezi pacienty a poskytovateli zdravotních služeb při poskytování těchto služeb.
Nabízíme Vám odborné poradenství například při převodu soukromých praxí, získávání potřebných oprávnění k poskytování zdravotních služeb, ve sporech o úhradu za poskytnuté zdravotní služby, při řešení odpovědnosti za škodu na zdraví pacienta nebo v otázkách týkajících se GDPR a citlivých údajů pacientů.
Kde jsme uspěli:
Klientovi – soukromému poskytovateli zdravotních služeb – jsme pomohli dosáhnout mimosoudního narovnání ohledně úhrady za poskytnuté zdravotní služby v řádu desítek miliónů korun. Naše argumentace, která přesvědčila protistranu, spočívala v právním posouzení náležitostí indikace zdravotních služeb.
Nabízíme široký rozsah služeb, od registrace léčivých přípravků či problematiky reklamy na léčivé přípravky, přes smluvní vztahy s distributory a poskytovateli zdravotních služeb až po spory týkající se průmyslových práv.
Klientům radíme při registraci léčivých přípravků, klinickém hodnocení léčivých přípravků, farmakovigilanci, stanovení maximální ceny a úhrady, posouzení souladu interních pravidel s předpisy a pokyny Státního ústavu pro kontrolu léčiv a posouzení smluv s distributory. Jsme schopni pro Vás komplexně zhodnotit otázky marketingu a reklamy na léčiva, zdravotnické prostředky a doplňky stravy, a zastupovat Vás v řízeních před Státním ústavem pro kontrolu léčiv. V oblasti regulatorních otázek a připomínek k legislativním návrhům spolupracujeme také s Českou asociací farmaceutických firem.
Kde jsme uspěli:
Pro našeho klienta, mezinárodní farmaceutickou společnost, jsme připravili soubor „user-friendly“ vzorové smluvní dokumentace pro vztahy se zdravotnickými zařízeními, který zjednodušil postup při uzavírání smluv při zachování stanovených povinností v oblasti compliance a hospodářské soutěže a zajištění ochrany obchodního tajemství klienta v návaznosti na přijetí zákona o registru smluv.

pravo nemovitosti

Právo nemovitostí

pravo prum

Právo prům. vlastnictví

pracovni pravo

Pracovní právo

procesni pravo

Procesní právo
Služby v oblasti práva nemovitostí spočívají především v přípravě kvalitní smluvní dokumentace, resp. právního poradenství při její úpravě, zastupování v příslušných správních řízeních při převodech jednotlivých nemovitostí.
Klientům nabízíme v této oblasti právní pomoc zejména s přípravou smluvní dokumentace pro převod vlastnického práva nebo zřízení zástavy či jiného věcného práva k nemovitostem, včetně příslušných návrhů na vklad práva do katastru nemovitostí, nastavení platebních podmínek pro úhradu kupní ceny (včetně zřízení účtu úschovy). Pokud nemovitost nekupujete či neprodáváte, ale pronajímáte, můžeme Vám vypracovat vhodnou nájemní či podnájemní smlouvu, posoudit existující nájemní vztah či sepsat výpověď z nájmu.
Kde jsme uspěli:
V roce 2015 jsme klientovi pomohli při koupi kulturní památky – zámku, zámeckého areálu a s tím souvisejících pozemků o rozloze cca 150 ha. Naše činnost zahrnovala mj. komplexní vstupní posouzení a revizi existujících nájemních a pachtovních smluv k nemovitostem, věcných břemen, smluv ohledně práva honitby, kontrolu povinností v oblasti lesního hospodářství a výkonu rybářského práva v rybářském revíru. Klientovi nadále poskytujeme právní podporu při správě těchto nemovitostí a nabývání dalších pozemků.
Pomůžeme Vám s přihlášením ochranné známky jako známky národní či mezinárodní a nebo jako známky EU, a to včetně posouzení zápisné způsobilosti a předchozí rešerše ve známkových databázích. Naše praxe zahrnuje poradenství v oblasti práv průmyslového vlastnictví, zastupování v řízeních před Úřadem průmyslového vlastnictví a vedení sporů o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, včetně patentových sporů se zahraničním přesahem.
Kde jsme uspěli:
V roce 2016 vyhověl předseda Úřadu průmyslového vlastnictví našemu rozkladu ve věci zaměnitelnosti přihlašované ochranné známky konkurence a přihlášku sporné ochranné známky zamítl pro většinu výrobků a služeb. Naše argumentace spočívala v tom, že známka konkurenčního podniku je v daném případě zaměnitelná vzhledem k použití stejné kombinace barev a vzhledem k míře pozornosti průměrného spotřebitele při prodeji konkrétních výrobků označených těmito ochrannými známkami.
Oblast pracovního práva je spojena s poradenstvím pro podnikatele v rámci jejich každodenní agendy. Naše činnost zahrnuje nejen přípravu smluvní a jiné dokumentace, ale i zastupování klientů před soudy v pracovněprávních sporech.
Právní poradenství poskytujeme ve všech oblastech pracovního práva, přičemž hlavní těžiště práce spočívá zejména v přípravě pracovních smluv a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, poradenství týkajícího se především změn pracovního poměru (převedení na jinou práci, přeložení), návratu zaměstnance po skončení překážek v práci (rodičovská, mateřská dovolená apod.) a zejména v oblasti ukončení pracovního poměru, které se promítá i do vedení sporů spojených hlavně se skončením pracovního poměru, s odpovědností zaměstnance/zaměstnavatele za škodu, s odměňováním za práci (mzdou, platem, odměnou z dohody).
Kde jsme uspěli:
V letech 2011 až 2016 jsme zastupovali zaměstnavatele, vůči němuž se domáhal náhrady škody jiný zaměstnavatel, jehož zaměstnanec utrpěl pracovní úraz při dopravní nehodě, kterou způsobil zaměstnanec klienta. Protistrana se žalobou domáhala náhrady škody ve výši 36 násobku průměrného výdělku, který vyplatila svému zaměstnanci jako odstupné. Soud dal za pravdu naší argumentaci, že jakkoliv je v § 67 odst. 2 zákoníku práce uvedeno, že odstupné je minimálně 12 násobek průměrného výdělku, nelze z titulu náhrady škody požadovat to, co zaměstnavatel dobrovolně vyplatil nad zákonem stanovenou minimální hranici.
V případech, kdy nelze spor vyřešit mimosoudně, zastupujeme naše klienty v řízeních před všemi stupni obecných soudů, před Ústavním soudem či před Evropským soudem pro lidská práva. Stejně tak zastupujeme naše klienty i před orgány veřejné správy, či následně v rámci správního soudnictví před krajskými soudy, či Nejvyšším správním soudem.
Naše zkušenosti zahrnují i zastupování před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, stejně jako se zastupováním před ad hoc jmenovanými rozhodci. Někteří z advokátů advokátní kanceláře jsou rovněž zapsáni v seznamu rozhodců vedených Ministerstvem spravedlnosti ČR.
Kde jsme uspěli:
Klienta jsme v období od roku 2011 do roku 2014 zastupovali ve sporu s objednatelem (obcí) ve sporu ze smlouvy o dílo na stavbu sportovního areálu, kdy celková hodnota sporné zakázky byla téměř 163 miliónů Kč. Spor byl ukončen ve prospěch klienta na základě smírného mimosoudního narovnání.

Spravni pravo

Správní právo

rodinne pravo

Rodinné právo

trestni pravo

Trestní právo

ochrana osobnosti

Ochrana osobnosti
Správní právo je svým rozsahem velmi širokým a různorodým oborem, který pokrývá oblasti jako je např. stavebnictví a územní plánování, životní prostředí, odpady, provozování živnosti, energetiku apod. Můžeme Vám v tomto ohledu nabídnout kvalitní právní poradenství včetně zastupování před správními orgány a soudy.
Poskytujeme právní poradenství spočívající kromě jiného v zastupování v řízeních před správními orgány a soudy včetně Nejvyššího správního soudu, a to zejména v oblastech stavebního práva (územní plánování a stavební řízení), přestupkového práva (např. Česká obchodní inspekce), nebo řízení související s podnikatelskou činností klientů – řízení před živnostenským úřadem, řízení ve věcech ochrany osobních údajů.
Kde jsme uspěli:
V roce 2017 jsme zastupovali klienta v řízení před Arbitrážní komisí Rady pro reklamu ve věci stížnosti, která byla podána proti reklamě klienta s odůvodněním, že jde o reklamu, která obsahuje prvky využívající motivy strachu. Rada pro reklama uznala naši argumentaci, že reklama je parodií založenou na vtipu a nadsázce, která za tímto účelem využívá zažité stereotypy a rozhodla, že reklama je nezávadná.
Našim klientům poskytujeme služby i v oblasti rodinného práva, tj. při úprava vztahů mezi manžely a mezi rodiči a dětmi.
Naše praxe zahrnuje konzultace a zastupování před soudem v oblasti rozvodu manželství, vyřešení péče o děti i vzájemných majetkových vztahů, jakož i poradenství v otázkách úpravy společného jmění.
Kde jsme uspěli:
V dlouholetém soudním sporu o výživné pro zletilé dítě jsme nakonec dosáhli akceptace zvýšené vyživovací povinnosti otcem a uzavření dohody o narovnání, na jejímž základě klient obdržel zpětně dvojnásobek původně hrazeného výživného.
Služby v oblasti trestního práva jsou poskytovány v celém spektru trestního práva. Zejména se jedná o obhajobu klientů ve všech fázích trestního řízení, právní zastoupení poškozeného v adhezním řízení, podporu při ukončování trestního stíhání alternativními způsoby (podmíněné zastavení trestního stíhání, narovnání). Vedle toho poskytujeme poradenství i poškozeným ve formě přípravy a podávání trestních oznámení a poradenství související se zahájením trestního řízení.
S výše uvedeným samozřejmě souvisí příprava veškerých podání (kromě trestních oznámení zejména řádných a mimořádných opravných prostředků, a to včetně ústavních stížností) a veškeré konzultace s klienty, které jsou v případě nutnosti prováděny i ve vězeňských zařízeních (v případě výkonu trestu odnětí svobody či vazebního stíhání).
Kde jsme uspěli:
V případě klienta, který pod vlivem alkoholu řídil motorové vozidlo, se nám podařilo uzavřít se státním zástupcem dohodu o vině a trestu, na základě které mu byl uložen pouze trest veřejně prospěšných prací a trest zákazu řízení motorových vozidel.
Služby v oblasti ochrany osobnosti poskytuje kancelář Rada & Partner jak v případě uplatňování práv z porušení práv na ochranu osobnosti, tak i v případech obrany proti takto uplatněným nárokům. Vzhledem k tomu, že máme zkušenost se zastupováním obou stran, dokážeme přesně posoudit šanci na úspěch ve sporu.
Kde jsme uspěli:
V letech 2016 a 2017 jsme zastupovali vydavatele časopisů ve sporu, ve kterém po něm známá česká zpěvačka a její manžel požadovali za uveřejnění článku, který měl údajně zasáhnout do jejich osobnostních práv, mimo jiné omluvy a náhrady nemajetkové újmy celkem ve výši 600.000,- Kč. Žaloba byla v plném rozsahu zamítnuta.

Máte zájem o naše služby ?

Pole s * jsou nepovinná.
Kontaktní informace
Na Příkopě 988/31, Praha 1
+420 224 810 090
Údaje o společnosti:
Na Příkopě 988/31
110 00 Praha 1
IČO: 24195855
Zápis v obchodním rejstříku: sp. zn. C 187629 vedená u Městského soudu v Praze
+420 224 810 090
i.rada@radapartner.cz

Členství v:

logo

© 2019 Rada & Partner advokátní kancelář, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Designed by

CREATIVE GUERILLA

LI

© 2019 Rada & Partner advokátní kancelář, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Designed by

CREATIVE GUERILLA