Pro uchazeče o zaměstnání v naší kanceláři

Jste-li uchazečem o zaměstnání v naší kanceláři, týkají se Vás níže uvedené informace:

Zpracovávané osobní údaje uchazečů

Zpracováváme pouze takové osobní údaje uchazečů, které jsou potřebné pro opatření nezbytná pro uzavření pracovní smlouvy nebo dohody konané mimo pracovní poměr a dále ochranu oprávněných zájmů správce v občanském soudním řízení, trestním a správním řízení.


Advokátní kancelář zpracovává zejména následující osobní údaje:

  • Adresní a identifikační údaje uchazečů
  • Popisné údaje uchazečů

Účel zpracování osobních údajů uchazečů

Zpracování na základě smlouvy

Osobní údaje uchazečů zpracováváme za účelem plnění smlouvy, resp. pro provedení opatření před uzavřením smlouvy, a to na žádost subjektu údajů.

Zpracování na základě oprávněných zájmů

Osobní údaje uchazečů mohou být rovněž zpracovány na základě oprávněného zájmu kanceláře, kterým je např. uplatnění, výkon a vymáhání práv kanceláře v soudních sporech. V případě neúspěšných uchazečů o zaměstnání mohou být jejich osobní údaje dále zpracovávány v případě zrušení pracovního poměru přijatého uchazeče ve zkušební době.

Doba uložení osobních údajů zaměstnanců a uchazečů

Osobní údaje úspěšných uchazečů o práci budou zpracovávány a uchovány pouze po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu nezbytnou k vypořádání vzájemných práv a povinností a ochraně oprávněných zájmů naší kanceláře (zejména v případě bezprostředně hrozícího pracovně-právního sporu). Informace, které musí naše advokátní kancelář archivovat na základě lhůt daných legislativou, uchováváme po dobu danou konkrétními právními předpisy (např. zákonem č. 581/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení).

Osobní údaje o neúspěšných uchazečích naše advokátní kancelář likviduje po skončení výběrového řízení, případně po skončení zkušení doby sjednané s přijatým uchazečem, a dále po dobu nezbytně nutnou k ochraně oprávněných zájmů naší kanceláře.

Po uplynutí této doby jsou všechny osobní údaje uchazečů bezpečně likvidovány.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Tato práva jsou platná jak pro klienty kanceláře, tak pro uchazeče o zaměstnání.

Na základě žádosti, kterou nám můžete zaslat e-mailem na adresu: info@radapartner.cz a/nebo písemně na adresu: Na Příkopě 988/31, 110 00 Praha 1, můžete uplatňovat Vaše práva plynoucí z Nařízení (specifikovaná níže).

Pro účely Vaší identifikace a ověření totožnosti v žádosti uveďte alespoň Vaše jméno, příjmení, telefon a email. Naše advokátní kancelář je oprávněna – dle zhodnocení rizika újmy, která by hrozila v případě nesprávné identifikace – ověřit si Vaši totožnost jiným způsobem, např. zasláním kontrolního e-mailu/SMS s žádostí o odpověď na e-mailovou adresu/telefonní číslo poskytnuté v žádosti, či výzvou k doložení dalších informací o Vaší osobě.

Na Vaši žádost, v níž uplatníte (některá) svá práva uvedená níže, Vás budeme informovat o přijatých opatřeních anebo o důvodech, proč Vaší žádosti nemůžeme vyhovět, a to nejpozději do jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti. Lhůta pro vyřízení žádosti může být prodloužena, zejména, je-li vyřízení Vaší žádosti složitější či obrátí-li se na nás s žádostmi větší množství fyzických osob, o další dva měsíce – o tom Vás samozřejmě včas informujeme.

Veškerá sdělení a vyjádření jsou advokátní kanceláří poskytována bezúplatně. Pokud by však žádost byla zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména by se opakovala, je advokátní kancelář oprávněna si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací (náklady kopírování, užití poštovních služeb apod.).

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud je toto zpracování prováděno pro účely oprávněných zájmů (např. v souvislosti se zasíláním informačních newslettterů či jiných obchodních sdělení Advokátní kanceláří) nebo pro účely provádění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo na sdělení, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány a pokud ano, máte právo na přístup k osobním údajům a k informacím o: účelu zpracování, kategorii dotčených osobních údajů, příjemcích, době uchování osobních údajů, o Vašich právech ve vztahu ke zpracování osobních údajů, o možnosti podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, o zdroji osobních údajů, pokud nepochází od Vás a o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování a dále o vhodných zárukách v případě poskytnutí osobních údajů do třetí země. Klient má právo na poskytnutí kopie osobních údajů; poskytnutím kopie nesmí být nepříznivě dotčena práva třetích osob.

Právo na opravu

Naším zájmem je zpracovávat pouze přesné a aktuální osobní údaje. Pokud zjistíte, že některé zpracovávané osobní údaje neodpovídají skutečnosti nebo jsou neúplné, upozorněte nás na to. Máte právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů.

Právo na výmaz

Máte právo na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, pokud jsou pro to splněny podmínky dle Nařízení. Zejména musí být osobní údaje vymazány, pokud nejsou pro účel(y), pro který/é byly shromážděny či zpracovávány nadále potřebné, nebo pokud výmaz ukládá právo Unie nebo ČR.

Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v Nařízení máte právo na omezení zpracování osobních údajů, které se Vás týkají. Toto právo můžete uplatnit například, pokud popíráte přesnost osobních údajů (na dobu potřebnou k ověření přesnosti) či v případě, kdy naše kancelář již Vaše osobní údaje nepotřebuje, ale Vy je naopak potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na přenositelnost

Pokud si přejete, aby naše kancelář poskytla Vaše osobní údaje jinému správci, resp. jiné společnosti, předáme Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, Vámi určenému subjektu, pokud nám v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky.

Právo podat podnět či stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů

Máte právo se svým podnětem nebo stížností kdykoliv obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č. 234 665 111, email: posta@uoou.cz, který je dozorovým orgánem v oblasti ochrany osobních údajů.

Zpět