Pro uchazeče o zaměstnání v naší kanceláři

Jste-li uchazečem o zaměstnání v naší kanceláři, týkají se Vás níže uvedené informace:

Zpracovávané osobní údaje uchazečů

Zpracováváme pouze takové osobní údaje uchazečů, které jsou potřebné pro opatření nezbytná pro uzavření pracovní smlouvy nebo dohody konané mimo pracovní poměr a dále ochranu oprávněných zájmů správce v občanském soudním řízení, trestním a správním řízení.


Advokátní kancelář zpracovává zejména následující osobní údaje:

  • Adresní a identifikační údaje uchazečů
  • Popisné údaje uchazečů

Účel zpracování osobních údajů uchazečů

Zpracování na základě smlouvy

Osobní údaje uchazečů zpracováváme za účelem plnění smlouvy, resp. pro provedení opatření před uzavřením smlouvy, a to na žádost subjektu údajů.

Zpracování na základě oprávněných zájmů

Osobní údaje uchazečů mohou být rovněž zpracovány na základě oprávněného zájmu kanceláře, kterým je např. uplatnění, výkon a vymáhání práv kanceláře v soudních sporech. V případě neúspěšných uchazečů o zaměstnání mohou být jejich osobní údaje dále zpracovávány v případě zrušení pracovního poměru přijatého uchazeče ve zkušební době.

Doba uložení osobních údajů zaměstnanců a uchazečů

Osobní údaje úspěšných uchazečů o práci budou zpracovávány a uchovány pouze po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu nezbytnou k vypořádání vzájemných práv a povinností a ochraně oprávněných zájmů naší kanceláře (zejména v případě bezprostředně hrozícího pracovně-právního sporu). Informace, které musí naše advokátní kancelář archivovat na základě lhůt daných legislativou, uchováváme po dobu danou konkrétními právními předpisy (např. zákonem č. 581/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení).

Osobní údaje o neúspěšných uchazečích naše advokátní kancelář likviduje po skončení výběrového řízení, případně po skončení zkušení doby sjednané s přijatým uchazečem, a dále po dobu nezbytně nutnou k ochraně oprávněných zájmů naší kanceláře.

Po uplynutí této doby jsou všechny osobní údaje uchazečů bezpečně likvidovány.

Zpět