Poskytování právních služeb

Jsou-li Vaše osobní údaje zpracovávány za účelem výkonu advokacie, tj. poskytování právních služeb naší advokátní kanceláří, týkají se Vás (zejména klientů, budoucích klientů a případně i třetích osob) níže uvedené informace.

Zpracovávané osobní údaje klientů

Zpracováváme pouze takové osobní údaje, které jsou potřebné pro řádné poskytování právních služeb a dodržení zákonných povinností. Advokátní kancelář tak shromažďuje osobní údaje svých klientů, potencionálních klientů a případně třetích osob (např. protistrany) tak, aby služby, které klientům poskytneme, byly kvalitní.

Advokátní kancelář zpracovává u klientů (resp. potenciálních klientů) zejména následující osobní údaje:

  • Adresní a identifikační údaje klientů
  • Popisné údaje klientů

Advokátní kancelář může zpracovávat rovněž osobní údaje třetích osob (předané klienty či získané v průběhu poskytování právních služeb).

V rámci poskytování právních služeb můžeme zpracovávat i zvláštní kategorie osobních údajů (klientů či třetích osob), např. údaje o zdravotním stavu, pokud jde kupříkladu o právního poradenství v oblasti zdravotnického práva, či osobní údaje týkající se rozsudků v trestních věcech a trestných činů, je-li takové zpracování nezbytné a přiměřené pro poskytování právních služeb.

Účel a právní základ pro zpracování osobních údajů klientů

Osobní údaje zpracováváme za účelem poskytování právních služeb na náležité úrovni a případně za účelem zasílání obchodních sdělení o službách Advokátní kanceláře našim klientům, přičemž právním základem pro zpracování osobních údajů je:

Plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost klienta

Osobní údaje zpracováváme na základě plnění smlouvy o poskytování právních služeb. Osobní údaje získané od Vás či při plnění smlouvy jsou zpracovávány pouze v takovém rozsahu, který je nezbytný pro řádné poskytování právních služeb.

Plnění právní povinnosti

Na základě plnění právní povinnosti zpracováváme osobní údaje v rámci poskytování právních služeb zejm. v těchto případech:

  • při ustanovení obhájcem v rámci trestního řízení či jiného ustanovení advokáta advokátní kanceláře soudem z moci úřední (ex offo), eventuálně při ustanovení advokáta Českou advokátní komorou (v rámci bezplatné právní služby), dle platných právních předpisů;
  • při povinnosti identifikace či kontroly klienta či jiné osoby na základě zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti;
  • při prohlášení o pravosti podpisu či při vedení dokumentace či klientského spisu (včetně minimální doby uchování dokumentace), případně při plnění jiných povinností advokáta dle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii a souvisejících stavovských předpisů;
  • při náležitostech vyúčtování právních služeb a minimální doby uchování příslušných účetních/daňových dokladů dle daňových zákonů a zákona o účetnictví.

Zpracování na základě oprávněného zájmu

Jste-li našimi klienty, a pokud jste zasílání obchodních sdělení o službách Advokátní kanceláře neodmítli, můžeme zpracovávat Vaši e-mailovou adresu, jméno a příjmení, za účelem zasílání newsletterů, nabídek služeb a balíčků služeb naší kanceláře či jiných obchodních sdělení. Toto zpracování je založeno na oprávněném zájmu advokátní kanceláře informovat Vás o novinkách v právu a nabídnout Vám na základě stávající spolupráce či zájmu o spolupráci své služby.

Nebudete-li se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlasit, je možné je kdykoliv ukončit zasláním nesouhlasu na adresu info@radapartner.cz.

Oprávněný zájem na zpracování osobních údajů může být rovněž právním základem pro uchování klientských spisů a jiné dokumentace k poskytnutým právním službám v případě, kdy bude advokátní kancelář tyto osobní údaje potřebovat i po skončení poskytování právních služeb. Oprávněným zájmem je v takovém případě zájem advokátní kanceláře na uplatnění a výkonu svých práv (resp. práv a zájmů svých jednatelů, společníků, spolupracujících advokátů či zaměstnanců), případně zájem klienta advokátní kanceláře na uplatnění a výkon svých práv, a to zejm. v soudních (rozhodčích), správních či disciplinárních řízeních, v případě pojistné události apod.

Zvláštní kategorii osobních údajů jsme oprávněni zpracovávat na základě čl. 9 odst. 2 písm. f) Nařízení, když zpracování je nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Zpracování osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů Advokátní kanceláří je v souladu s čl. 10 Nařízení oprávněné podle práva ČR.

Doba uložení osobních údajů klientů

Osobní údaje shromážděné v rámci poskytování právních služeb klientům uchováváme v souladu s právními (např. zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu) a stavovskými předpisy po dobu maximálně 10 let od ukončení poskytování právních služeb.

Po uplynutí doby uvedené výše mohou být osobní údaje – v případě probíhajícího řízení/kontroly/šetření – uchovávány ještě po dobu potřebnou pro uplatnění či výkon práv advokátní kanceláře (resp. práv jejích jednatelů, společníků, spolupracujících advokátů či zaměstnanců), případně pro uplatnění či výkon práv klientů kanceláře.

Po uplynutí úložní doby jsou všechny osobní údaje bezpečně zlikvidovány.

Příjemci osobních údajů klientů

Osobní údaje shromážděné v rámci poskytování právních služeb mohou být zpřístupněny (v plném rozsahu) spolupracujícím advokátům Advokátní kanceláře (jako dalším správcům) a poskytovateli služeb softwarového řešení pro vedení spisů a klientskou agendu jako zpracovateli. V omezeném rozsahu (adresní a identifikační údaje klientů a výše odměny) má k osobním údajům přístup jako náš zpracovatel rovněž externí účetní firma, a případně daňový poradce Advokátní kanceláře.

Všechny výše uvedené subjekty jsou zavázány mlčenlivostí ve vztahu ke zpřístupněným osobním údajům. Všichni zpracovatelé poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření pro zajištění dostatečné úrovně zabezpečení osobních údajů. Všichni naši zaměstnanci jsou rovněž zavázáni mlčenlivostí ve vztahu k osobním údajů, ke kterým mají v rámci svého pracovního zařazení přístup.

Osobní údaje mohou být – dle povahy právní služby – rovněž zpřístupněny v souladu se zájmy klienta a za účelem určení, výkonu či obhajoby právních nároků klienta, třetím osobám, zejména protistranám v rámci jednání, soudům, orgánům činným v trestním řízení, správním orgánům apod.

Vaše osobní údaje, ani jakékoliv jiné údaje zpracovávané v rámci poskytování právních služeb nepředáváme do třetí země (mimo EU) nebo mezinárodní organizaci, pokud (i) nás o to klient výslovně nepožádá anebo (ii) pokud nemáme k takovému předání právní povinnost či neexistuje rozhodnutí státního či cizího orgánu, které je na území ČR ve vztahu k nám vynutitelné a jsme povinni se jím řídit.

Zpět